ACTIVITIES OF THE FRIENDS/ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

The Friends' activities are organized voluntarily by members of the Group who have contacts in remote areas. The members will need to pay for their own expenses (travelling, meals and accommodation) if they participate in any trip./ Các hoạt động của Những Người Bạn được tổ chức tự nguyện bởi các thành viên của Nhóm, những người có các mối liên hệ ở các vùng sâu vùng xa. Các thành viên tự do của Những Người Bạn sẽ phải tự trả các chi phí (như đi lại, ăn uống và nhà nghỉ ) nếu họ  tham gia vào các chuyến thực nghiệm.

The materials, things and money that The Friends raised from public and circle of friends will be used to support poor kids to go to School by/ Các vật dụng, tài liệu và tiền mà Những Người Bạn quyên góp được từ bạn bè sẽ được sử dụng để tài trợ cho trẻ nghèo tới trường, bao gồm

 

All donations will be recorded and after an activity, a report will be presented to all donors on a timely basis/ Các nguồn tài trợ sẽ được ghi chép đầy đủ sau từng hoạt động, và báo cáo sẽ được gửi tới tất cả các nhà tài trợ trong thời gian ngắn nhất.