2008 Completed Activities/ Các hoạt động đã thực hiện năm 2008:

  1. Ben Tre Trip - August 2008/ Bến Tre - Tháng 8 năm 2008
  2. Tra Vinh - Oct 2008/ Trà Vinh - Tháng 10 năm 2008
  3. Lam Dong - Dec 2008/ Lâm Đồng - Tháng 12 năm 2008

2009 Completed Activities/ Các hoạt động đã thực hiện năm 2009:

  1. Cu Chi - January 2009/ Củ Chi - tháng 1 năm 2009
  2. Hanoi Orphanage Center - January 2009/ Hà Nội - tháng 1 năm 2009
  3. Tet presents for sponsored kids/ Quà Tết tặng các bé nghèo vượt khó
  4. Quy Nhơn - April 2009/ Quy Nhơn - tháng 4 năm 2009